Henry Schein i Vets First Choice ogłaszają skład zarządu Covetrus

MELVILLE, Nowy Jork i PORTLAND, Maine–(BUSINESS WIRE)–Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) i Vets First Choice ogłosiły dzisiaj
nazwiska 11 osób wyznaczonych na członków rady dyrektorów Covetrus,
nowej niezależnej spółki notowanej na giełdzie, która powstanie z
planowanego wydzielenia podmiotu z Henry Schein Animal Health i
połączenia go z Vets First Choice. Fuzja ma zostać sfinalizowana około 4
lutego 2019 r.

Zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami, założyciel i prezes Vets First
Choice David E. Shaw zostanie przewodniczącym rady dyrektorów Covetrus.
Shaw miał swój udział w tworzeniu wielu odnoszących sukcesy spółek
prowadzących działalność naukową, między innymi Ikaria i IDEXX, w
których pełnił funkcję prezesa-założyciela i dyrektora generalnego.
Philip A. Laskawy, były wspólnik, prezes i dyrektor wykonawczy spółki EY
LLP działającej w dziedzinie rachunkowości, a obecnie niezależnego
członka rady dyrektorów spółki Henry Schein, obejmie funkcję
niezależnego członka rady dyrektorów Covetrus. Pozostałe planowane
nominacje do rady dyrektorów Covetrus obejmują następujące osoby:

• Benjamin Shaw, prezes i dyrektor wykonawczy Covetrus oraz
współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Vets First Choice

• Betsy Atkins, dyrektor wykonawcza spółki venture capital Baja LLC

• Deborah G. Ellinger, główna doradczyni Boston Consulting Group,
poprzednio dyrektor generalna i/lub prezes czterech spółek private
equity, m.in. Ideal Image

• Sandra L. Helton, poprzednio wiceprezes wykonawcza i dyrektor
finansowa Telephone and Data Systems, Inc.

• Mark J. Manoff, poprzednio wspólnik i wiceprezes EY na region Ameryki

• Edward M. McNamara, prezes i współzałożyciel TeamLaunch, LLC, spółki
działającej w modelu venture building.

• Steven Paladino, wiceprezes wykonawczy, dyrektor finansowy i członek
rady dyrektorów Henry Schein

• Ravi Sachdev, wspólnik Clayton Dubilier Rice

• Benjamin Wolin, poprzednio dyrektor wykonawczy i współzałożyciel
Everyday Health oraz doradca 3L Capital LLC

„Naszym zamiarem było stworzenie organu zarządzającego, który wpisze się
w ekspansywny i transformacyjny charakter przedsięwzięcia, jakim jest
Covetrus. Jesteśmy przekonani, że wyznaczone osoby wykażą się niezbędną
wszechstronnością, niezależnością i innymi zaletami” – stwierdził David
Shaw. „Ta grupa stanowi silną mieszankę odpowiedniego doświadczenia,
globalnej wiedzy i rozległych umiejętności związanych z głównymi
funkcjami zarządczymi, które pomogą spółce Covetrus osiągnąć
ogólnoświatowy zasięg swojej platformy usług technologicznych i
zrealizować misję polegającą na rozwoju weterynarii”.

„Powierzenie mi funkcji niezależnego członka rady dyrektorów i przyjęcie
do zaszczytnego grona zespołu zarządzającego to dla mnie zaszczyt” –
powiedział Philip Laskawy. „W Covetrus położymy duży nacisk na silny ład
korporacyjny, skupiając się na kreowaniu ram odpowiedzialności, które
przyczyniają się do długoterminowego tworzenia wartości”.

Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć

Wniosek o rejestrację na formularzu S-1/S-4 w związku z przedmiotową
transakcją został przedłożony amerykańskiej Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd („SEC”), jednak rejestracja nie została jeszcze
zakończona. Inwestorów i posiadaczy papierów wartościowych wzywa się do
uważnego zapoznania się z wnioskiem o rejestrację/wstępnym prospektem
emisyjnym (w tym z wszelkimi zmianami lub uzupełnieniami do tych
dokumentów oraz wszelką dokumentacją włączoną do nich przez
odniesienie), jak również z wszelkimi innymi istotnymi dokumentami
przedłożonymi do SEC, gdy tylko staną się dostępne, jako że będą
zawierały ważne informacje na temat stron i planowanej transakcji.
Wniosek o rejestrację/wstępny prospekt emisyjny i inne odnośne dokumenty
przedkładane do SEC, można uzyskać bezpłatnie (gdy staną się dostępne)
na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov.
Dokumenty te (gdy staną się dostępne) można również uzyskać bezpłatnie
od Henry Schein, Inc., na pisemny wniosek przedkładany do Carolynne
Borders na adres Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, NY
11747. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży, zachęty do
składania ofert sprzedaży ani kupna, a ponadto nie zostanie
przeprowadzona żadna transakcja sprzedaży papierów wartościowych w
żadnej jurysdykcji, w której taka sprzedaż lub zachęta byłaby niezgodna
z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami obrotu
papierami wartościowymi w tej jurysdykcji. Proponowana oferta może mieć
formę wyłącznie prospektu emisyjnego spełniającego wymogi art. 10
amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm.

Wypowiedzi prognozujące

Zgodnie z postanowieniami „Safe Harbor” ustawy o reformie przepisów
procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku strony
przedstawiają następujące uwagi ostrzegawcze dotyczące istotnych
czynników, które mogą skutkować powstaniem znacznych różnic względem
obecnych wypowiedzi prognozujących, oczekiwań i założeń wyrażonych lub
domniemanych w niniejszym komunikacie. Wypowiedzi takie cechują się
obecnością takich wyrazów i wyrażeń jak „może”, „spodziewa się”,
„zamierza”, „wierzy”, „planuje”, „szacuje”, „przewiduje”, „prognozuje”,
„oczekuje” itd. Takie wypowiedzi prognozujące obejmują między innymi
stwierdzenia dotyczące korzyści wynikających z transakcji, w tym
przyszłych wyników finansowych i operacyjnych, planów, celów, oczekiwań
i zamiarów. Wszystkie wypowiedzi dotyczące wyników operacyjnych, zdarzeń
lub wydarzeń, których wystąpienia spodziewamy się lub przewidujemy w
przyszłości – w tym wypowiedzi dotyczące przewidywanych synergii oraz
oczekiwanego harmonogramu zakończenia przedmiotowej transakcji – są
wypowiedziami prognozującymi. Wszystkie wypowiedzi prognozujące
podlegają czynnikom ryzyka i niepewnościom oraz nie są gwarancjami
przyszłych wyników. Nie należy zatem polegać na żadnych z takich
wypowiedzi. Wypowiedzi prognozujące wiążą się ze znanym i nieznanym
ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą skutkować
znacznymi różnicami miedzy osiągniętymi przez nas faktycznymi wynikami i
dokonaniami lub wynikami branży oraz przyszłymi wynikami lub dokonaniami
będącymi przedmiotem wypowiedzi prognozujących. Na przykład na
wypowiedzi prognozujące mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. ryzyko
związane ze zdolnością do sfinalizowania transakcji i momentem jej
zamknięcia; zdolność do uzyskania wymaganych zgód; zdolność do
efektywnej integracji działalności i pracowników; zdolność do realizacji
oczekiwanych korzyści i synergii z transakcji; potencjalny wpływ
ogłoszenia transakcji lub jej finalizacji na relacje z pracownikami,
klientami, konkurencją itd.; zdolność do zatrzymania kluczowych
pracowników; zdolność do osiągnięcia celów w zakresie wyników; zmiany na
rynkach finansowych, stóp procentowych i kursów walut obcych; oraz
dodatkowe ryzyko i czynniki omówione we wniosku rejestracyjnym, w tym
czynniki ryzyka omówione w pozycji „Czynniki ryzyka” tego wniosku.
Strony nie biorą na siebie odpowiedzialności za aktualizację wypowiedzi
prognozujących zawartych w niniejszym komunikacie.

Henry Schein

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) to firma zajmująca się opracowywaniem
rozwiązań dla pracowników służby zdrowia w oparciu o posiadane zasoby
ludzkie i technologiczne. Dysponując zespołem składającym się z przeszło
22 tys. pracowników Team
Schein
( obsługuje ponad 1 mln klientów z całego świata. Spółka jest
największym na świecie dostawcą usług biznesowych, klinicznych,
technologicznych i z zakresu łańcucha dostaw wykorzystywanych w celu
poprawy wyników praktyk dentystycznych,
weterynaryjnych
oraz lekarskich.
Ponadto firma obsługuje również laboratoria
dentystyczne
, rządowe
i instytucjonalne placówki opieki zdrowotnej
i inne placówki opieki
alternatywnej.

Spółka jest klasyfikowana w rankingu Fortune 500® oraz w indeksach SP
500® i Nasdaq 100®. Jej sieć zaufanych doradców oferuje pracownikom
służby zdrowia cenne rozwiązania, których potrzebują do osiągnięcia
lepszych wyników operacyjnych i efektów klinicznych. Spółka oferuje
klientom ekskluzywne, innowacyjne produkty i rozwiązania, w tym
oprogramowanie do zarządzania praktyką, rozwiązania e-commerce, wyroby
specjalistyczne i chirurgiczne, a także szeroką gamę usług
finansowych
. Henry Schein prowadzi działalność w ramach
scentralizowanej i zautomatyzowanej sieci dystrybucyjnej obejmującej
ponad 120 tys. produktów markowych i wyrobów oferowanych pod marką
własną Henry Schein, a także przeszło 180 tys. innych produktów
dostępnych na specjalne zamówienie.

Henry Schein z siedzibą w Melville, N.Y. prowadzi działalność lub ma
filie w 34 krajach. W 2017 r. sprzedaż Spółki osiągnęła rekordową
wartość 12,5 mld USD, a od czasu przekształcenia firmy w 1995 r. w
spółką publiczną, jej roczny wzrost wynosi około 15%. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej Henry Schein pod adresem www.henryschein.com
oraz na Facebook.com/HenrySchein i @HenrySchein w serwisie Twitter.

Vets First Choice

Vets First Choice to innowator na rynku usług opartych na technologii,
które zapewniają lekarzom weterynarii wiedzę umożliwiającą zaangażowanie
klienta i lepsze usługi weterynaryjne. Platforma Vets First Choice,
zintegrowana z oprogramowaniem do zarządzania organizacją pracy w
gabinecie weterynaryjnym, wykorzystuje wiedzę i analitykę, usługi
zaangażowania klientów oraz usługi farmaceutyczne, w celu zapewnienia
lepszej zgodności z przepisami poprzez proaktywne zarządzanie receptami.
Poprzez bezpośrednią współpracę z gabinetami weterynaryjnymi mającą na
celu likwidację luk w opiece weterynaryjnej, Vets First Choice stara się
zapewnić swoim klientom z branży weterynaryjnej sposobność do tworzenia
nowych możliwości osiągania dochodu, dostosowania działalności do
zmieniających się zachowań zakupowych właścicieli zwierząt, poprawy
relacji z klientami, jak również jakości opieki i wyników zdrowotnych.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vetsfirstchoice.com.

Wersja źródłowa informacji dostępna w serwisie: https://www.businesswire.com/news/home/20190114005412/en/

Źródło: Vets First Choice i Henry Schein, Inc.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst
oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy
wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów
ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w
odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki
prawne.